Forenklede Fælles Mål

Med folkeskolereformen 2014 fulgte nye krav om læringsmålstyret undervisning. De nye Fælles Mål er præciserede læringsmål, der skal gøre det lettere for læreren at tilrettelægge undervisningen samt tydeliggøre for eleven, hvilke mål der arbejdes med i et givent forløb. På kreatip.dk arbejder vi derfor med læringsmålstyrede undervisningsforløb, hvor vi tager udgangspunkt i de nye forenklede Fælles Mål. De nye forenklede Fælles Mål er bygget op således, at der overordnet er opsat nogle kompetencemål, som eleverne skal nå i den periode af deres skolegang, hvor de undervises i faget: Skærmbillede 2015-08-11 kl. 22.22.12 Kilde: www.ffm.emu.dk

 

Under hvert kompetencemål er der færdigheds- og vidensmål, der skal sikre, at eleven opnår de opstillede kompetencer: Skærmbillede 2015-08-11 kl. 22.25.31 Kilde: www.ffm.emu.dk

 

Færdigheds- og vidensmålene hænger altid sammen og kan ikke stå alene. Derfor er disse mål også skrevet sammen, så de er uadskillelige i vores forløb. Det er med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, at læreren skal planlægge undervisningen med sigte på at nå kompetencemålene. I de nye Fælles Mål inddeles færdigheds- og vidensmålene i faser. I håndværk og design er de opdelt i fase 1 og 2, hvor de i billedkunst er inddelt i fase 1, 2 og 3. Faserne giver et bud på progression inden for færdigheds- og vidensområdet frem mod kompetencemålet. Faserne er ikke knyttet til klassetrinnene, men de giver læreren mulighed for differentiering og for at tilrettelægge undervisningen på baggrund af elevernes forudsætninger inden for faserne.

Kreatips undervisningsforløb er bygget op således, at de læringsmål, der er grundlæggende for forløbet, er tydeligt opstillet enten først eller sidst i lærervejledningen. Der kan være flere mål, der berøres i de enkelte forløb, men for overskuelighedens skyld nævnes max tre målpar i hvert forløb. Til det enkelte undervisningsforløb er der knyttet et ark med elevmål, der synliggør de kompetencer, eleven arbejder med at udvikle i det enkelte projekt. Disse mål er formuleret i ”børnehøjde” og har derfor ikke nødvendigvis samme ordlyd som læringsmålene fra Fælles Mål. Målene tydeliggør over for eleverne, hvad de skal lære, og undervejs i forløbet kan læreren og eleverne drøfte, hvordan det går med at nå målene.

Som underviser kan man nemt bruge Kreatips undervisningsforløb til at systematisere arbejdet med læringsmål i fagene billedkunst og håndværk og design. Der lægges op til, at man som lærer arbejder med målene både i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen og tjekker af, at man kommer omkring alle faser i sin undervisningen.

 

Læs mere på www.ffm.emu.dk